برچسب: من مرغ طوفانم نیاندیشم ز طوفان موجم، نه آن موجی که از دریا گریزد